Επισκόπηση Πολιτικής

Κύριο μέλημα της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) αποτελεί η επισκόπηση της πολιτικής και της πρακτικής που ακολουθείται αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στα άτομα με νοητική αναπηρία στη Κύπρο.

Η αρμοδιότητα αυτή προβάλλεται ξεκάθαρα στα εδάφια β,δ,ια,ιγ του άρθρου 6 του Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου 117/1989 και 11(Ι)2018

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλες τις σχετικές εθελοντικές οργανώσεις, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και με τα αρμόδια υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις και θέσεις για τροποποίηση /λήψη διορθωτικών μέτρων πάνω στην υφισταμένη πολιτική /πρακτική. Περαιτέρω η Επιτροπή εξετάζει προσωπικά παράπονα, προβαίνει σε διαβούλευση τους και επιδιώκει την επίλυση /προώθηση σχετικών αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατάσταση για την επισκόπηση της πολιτικής στην Κύπρο σ΄ ότι αφορά τη νοητική αναπηρία παρέχεται στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής

Αξιολογώντας τα κενά στην υφιστάμενη πολιτική και πρακτική καθώς και επί μέρους αδυναμίες στην εφαρμογή των Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμων 117/89 και 11(Ι)2018, η Επιτροπή έχει προβεί σε πρόταση προς τον Υπουργό Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τροποποίηση του υπό αναφορά Νόμου. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου ταξινομούνταν αρχικά σε τρεις βασικούς άξονες και αποσκοπούσαν:

  1. στην αναθεώρηση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
  2. στην αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας και
  3. στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας της Επιτροπής

 

Αυτή τη στιγμή η τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας θα πρέπει να συνάδει με την εφαρμογή της Σύμβαση του ΟΗΕ και Κυρωτικός Νόμο 8(ΙΙΙ)2011 και τις «Καταλυτικές Παρατηρήσεις» της Επιτροπής του ΟΗΕ, ημερομηνίας 8/5/2017. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fCYP%2fCO%2f1&Lang=en