Έρευνες / Μελέτες

Για διαπίστωση /αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, όταν κριθεί αναγκαίο γίνονται μελέτες από το επιστημονικό προσωπικό της ΕΠΑΝΑ ή/και  από  εξωτερικούς συνεργάτες. Διαχρονικά έχουν γίνει οι πιο κάτω έρευνες /μελέτες:

(i) Μελέτη για την πρόληψη της νοητικής καθυστέρησης. Συντάχθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, 1993.

(ii) Έρευνα για αξιολόγηση του προγράμματος Εργοδότησης με Στήριξη από τους Εργοδότες με τίτλο "Φιλανθρωπία ή Όχι". Έγινε από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Ανπηρία, 1998. Η έρευνα αυτή παρουσιάστηκε σε συνέδριο του Οργανισμού European Union of Supported Employment το 1999 στην Ιταλία με τίτλο « Charitiy or not » (Φιλανθρωπία ή Όχι)

(iii) Μελέτες για την εφαρμογή της έγκαιρης (πρώιμης) παρέμβασης στην Κύπρο. Εξωτερικοί σύμβουλοι από τον ευρωπαϊκό οργανισμό Eurlyaid 1999, 2002 και από το Ισραήλ, 1997.

(iv) Έρευνες για την κατανόηση της νοητικής υστέρησης από μαθητές της Στ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Έγιναν από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. 1998, 2007.

(v) Έρευνα - σφαιρική αξιολόγηση του προγράμματος Εργοδότησης με Στήριξη. Έγινε από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, 2004. Περιλαμβάνει τις θέσεις των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων, των οικογενειών, των εθελοντικών οργανώσεων και των καθοδηγητών εργασίας.

(vi) Έρευνα οικογενειών για αξιολόγηση της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης (ΣΥΕΠ) – 2003 -2005

(vii) Εφαρμογή προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές  (2007)

(viii) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας  της λειτουργίας της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) για μικρά παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές για την περίοδο 2006 -2008

(ix)  Μελέτη- Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο – Περιορισμοί – Προτάσεις 2011

(x)  Μελέτη για τον ορισμό της Νοητικής Αναπηρίας στα πλαίσια της τροποποίησης του Νόμου 117/89

(xi)  Μελέτη- Ανάγκη καθορισμού πολιτικής και διαδικασιών για χειρισμό δύσκολών συμπεριφορών σε δομές όπου εξυπηρετούνται άτομα με νοητική αναπηρία (2013)

(xii)  Ενδεικτική Έρευνα Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης /Παρενόχλησης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (Σε ΜΚΟ που εξυπηρετούν άτομα με Ν.Α.) ( 2014)


 
Αντίγραφα των πιο πάνω ερευνών /μελετών μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία της Επιτροπής