Ετήσιες Εκθέσεις

Σύμφωνα και με τον Νόμο 117/89 άρθρο 16, η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) συντάσσει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα κάθε έτους. Στις εκθέσεις δίδεται σύντομη επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στη Κύπρο αναφορικά με τη νοητική αναπηρία και περιλαμβάνει προτάσεις προς τις υπηρεσίες .