Ευρωπαϊκή Ένωση

- Γενικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση www.europa.eu

- Ίσες ευκαιρίες για άτομα με αναπηρίες: Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010

- Οδηγία 78/2000 του Συμβουλίου της Ευρώπης Περί διαμόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Κάντε κλικ εδώ

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- Κοινοτική πρωτοβουλία Equal

- Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έκδοση Άτλαντα 2007 αποκλειστικά για τη Νοητική Υστέρηση

Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 2006 (Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011)