Ταμείο για τα άτομα με Νοητική Απαπηρία

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 117/89 έχει ιδρυθεί Ταμείο για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου. Στο Ταμείο κατατίθενται συνεισφορές /χορηγίες /κληροδοτήματα προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το Ταμείο διαχειρίζεται η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ). Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου η Επιτροπή εκδίδει Κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει ο Υπουργός Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σχετικοί Κανονισμοί έχουν γίνει το 1990.

Τον Μάιο του 2011 ξοδεύτηκε το ποσό των €3000 για το συνέδριο «Η Δραστηριοποίηση των οικογενειών για την ένταξη και την ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία στη κοινωνία» που έγινε στην Λάρνακα με συνεργασία του Inclusion Europe και του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.