Μητρώο Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 117/89 και 11(Ι)2018 η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με νοητική Αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ) τηρεί Μητρώο Ατόμων με νοητική αναπηρία με απώτερο στόχο τον προγραμματισμό στην παροχή υπηρεσιών από το κράτος ή άλλους φορείς. Στο Μητρώο καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία και οι ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία και κατ' επέκταση συναφή ανάγκες που προκύπτουν στην οικογένεια. Οι πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο είναι εμπιστευτικές και συνάδουν με τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου του 2001 και του Κανονισμού της ΕΕ για την Επεξεργασία /Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που είναι σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Δήλωση Συγκατάθεσης

Μετά την περίληψη ατόμου στο Μητρώο, η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων  με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού με βάση το οποίο το άτομο με νοητική αναπηρία που αναφέρεται σ' αυτό δικαιούται να ζητήσει όλα τα ωφελήματα ή και υπηρεσίες που παρέχονται κατά καιρούς και κάτω από οποιοδήποτε νόμο σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Η περίληψη ατόμου με νοητική αναπηρία στο Μητρώο γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται είτε από το ίδιο το άτομο είτε από ένα από τους γονείς του, ή αν δεν υπάρχουν γονείς από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την κηδεμονία του ατόμου αυτού.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ατόμων της ΕΠΑΝΑ.

Δημογραφικά στοιχεία των ατόμων με νοητική αναπηρία που βρίσκονταν καταχωρημένα στις Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής  της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με νοητική Αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ).