Μητρώο Ιδρυμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 9 των Νόμων 117/89 και 11(Ι)2018, η Επιτροπή Προστασίας  Ατόμων με Νοητική αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ) λειτουργεί Μητρώο Ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική αναπηρία. Στο Μητρώο καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται, τα δημογραφικά στοιχεία των εξυπηρετουμένων καθώς και στοιχεία για το προσωπικό και τον προϋπολογισμό των σχετικών οργανώσεων. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν στην προώθηση αιτημάτων των οργανώσεων και των χρηστών καθώς και στη διαμόρφωση γνώμης σε θέματα γενικότερης πολιτικής όπως είναι η παραχώρηση Κρατικών Χορηγιών και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή δεν επιτρέπουν την ίδρυση νέων Σωματείων /Ιδρυμάτων σχετικών με τη νοητική αναπηρία  αν δεν έχουν αρχικά περιληφθεί στο Μητρώο της Επιτροπής.

Το Νοέμβριο 2018 στο Μητρώο Ιδρυμάτων βρίσκονταν καταχωρημένες 43 σχετικές εθελοντικές οργανώσεις, κρατικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και σπιτιών στη κοινότητα) οι οποίες προσφέρουν τουλάχιστο ένα από τα πιο κάτω προγράμματα:

  1. Συνεχή φροντίδα
  2. Ημερήσια φροντίδα
  3. Απογευματινή φροντίδα
  4. Ειδική αγωγή
  5. Θεραπείες
  6. Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή)
  7. Σπίτι υποστηριζόμενης διαβίωσης (συνεχή διαμονή)
  8. Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια
  9. Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση κρατικών χορηγιών γίνεται σχεδόν για όλα τα προγράμματα που υποβάλλουν οι εθελοντικές οργανώσεις.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της ΕΠΑΝΑ