15-07-2021

"Δελτίο Τύπου - Πρώτη συνεδρία ΕΠΑΝΑ με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία".

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους Νόμους 117/1989 και  11(Ι)/2018, ανακοινώνει την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ), ως Παρατηρητές στις 14/07/21, στο κτίριο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

H συμμετοχή με το καθεστώς του Παρατηρητή  γίνεται μέχρι την τροποποίηση της νομοθεσίας που θα επιτρέπει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΝΑ στις συνεδρίες της ΕΠΑΝΑ. Οι Παρατηρητές είναι εκπρόσωποι ομάδων αυτοσυνηγορίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Κύπρο.

Στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή των ΑμεΝΑ, η δυνατότητα έκφρασης των απόψεων  για θέματα που τους αφορούν και η προώθηση των δικαιωμάτων τους με βάση τις δικές τους επιλογές, επιθυμίες, ανάγκες και προτεραιότητες.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συμμετοχή των Παρατηρητών και η προώθηση του θεσμού της αυτοσυνηγορίας είναι πολύ σημαντική  ώστε τα άτομα να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Στα πλαίσια αυτά η ΕΠΑΝΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια  δημιουργίας ομάδων αυτοσυνηγορίας με διαλέξεις, συζητήσεις και έντυπο υλικό, ώστε να γίνει εφικτή η εκπροσώπηση των ιδίων των ατόμων στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα.

Επιπλέον, τονίζεται ότι ο θεσμός της αυτοσυνηγορίας είναι άμεσα συνδεδεμένος με την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και του δικαιώματος στην «ίση αναγνώριση ενώπιον του Νόμου» που είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Επιτροπής του ΟΗΕ, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011) και στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017.

Η ΕΠΑΝΑ, συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στις ομάδες αυτοσυνηγορίας, το προσωπικό και τα διοικητικά συμβούλια των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που ενθάρρυναν τη πρωτοβουλία αυτή και δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια μέχρι την ισότιμη συμμετοχή και πλήρη κοινωνική ένταξη των ΑμεΝΑ.

Για περισσότερη πληροφόρηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΠΑΝΑ τηλ. 22871333