26-06-2019

Ενημέρωση για τα ωφελήματα των ατόμων με νοητική αναπηρία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ)

Οι Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμοι, 117/89 & 11(Ι)2018, προνοούν στο άρθρο 7, τον καταρτισμό μητρώου ατόμων με νοητική αναπηρία (ΑμεΝΑ) για σκοπούς στατιστικής και παροχής ωφελημάτων. Το μητρώο της ΕΠΑΝΑ είναι άκρως εμπιστευτικό και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων {Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 125(Ι)2018}

Το αίτημα για εγγραφή στο μητρώο μπορεί να γίνει από τα ίδια τα άτομα[1], «γονείς ή αν δεν υπάρχουν γονείς, από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την κηδεμονία, φροντίδα ή/και επίβλεψη των ατόμων με νοητική αναπηρία»[2].

Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η ιατρική βεβαίωση από Ειδικό Ιατρό, όπου αναγράφεται η διάγνωση για νοητική αναπηρία, ή/και όπου εμπίπτει η αξιολόγηση από Κλινικό ή Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο. Επίσης ενδέχεται να γίνει και διοικητικός έλεγχος για περαιτέρω διευκρινήσεις .

Βάσει των πιο πάνω η Επιτροπή ενημερώνει ότι τα εγγεγραμμένα άτομα στο μητρώο  έχουν τα ακόλουθα ωφελήματα:

  • Κάρτα στάθμευσης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία
  • Ειδικό τιμολογιακό πακέτο ΑΤΗΚ για άτομα με Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες που δεν διαμένουν σε ιδρύματα
  • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τα ΑμεΝΑ τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΕΠΑΝΑ και είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας, Νόμοι του 2001 μέχρι 2017, δυνάμει των άρθρων 20Α και 64,  Κανονισμός 5, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, δεύτερη στήλη του ΠΙΝΑΚΑ με αρ.11. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω άτομα  δεν χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Καταβολής Συμπληρωμής» του ΓΕΣΥ (www.gesy.org.cy).

Κατόπιν αιτήσεως και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής εκδίδεται σχετική βεβαίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για εγγραφή στο μητρώο της ΕΠΑΝΑ, από τα γραφεία της Επιτροπής στη διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, ή διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.cpmental.com.cy.

Το προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία είναι στη διάθεση σας στα τηλέφωνα: 22871333, 22871327, 22871337 για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
LE190624.C02 - ΜΠ /ΜΡ[1] Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίας, Άρθρο 12 «Ίση Αναγνώριση Ενώπιον του Νόμου»

[2] Νόμοι 117/89 & 11(Ι)2018, άρθρο 7(2).