Νομοθεσίες / Συμβάσεις

Νόμος για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Στην Κύπρο έχουν θεσπιστεί οι πιο κάτω ειδικοί Νόμοι οι οποίοι συνηγορούν για τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία και άλλες αναπηρίες.

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (EΠANA) συστάθηκε το 1989 και η λειτουργία της καθορίζεται από τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμο 117 του 1989.  Το Μάρτιο του 2018 έγινε τροποποίηση της νομοθεσίας με τον τροποποιητικό νόμο 11(Ι)2018 που αφορά στην αλλαγή του ονόματος, η οποία θεωρήθηκε αναχρονιστική και ξεπερασμένη.

Από τώρα και στο εξής θα γίνεται αναφορά ως οι «Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμοι του 1989 και 2018».

Η συνολική τροποποίηση του Νόμου 117/89 και 11(Ι)2018 εκκρεμεί ακόμη και έχει συνδεθεί με τον καθορισμό νομικού πλαισίου που αφορά στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητα όπως επίσης και του εκσυγχρονισμού όλων των  νομοθεσιών που επηρεάζονται από τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ) 2011.

Πιο κάτω παραθέτονται άλλες συναφή νομοθεσίες που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως και Διεθνής Συμβάσεις:

Νόμος / Κανονισμοί για την Ειδική Εκπαίδευση

Νόμος για Άτομα με Αναπηρία

Νόμος που Διαχειρίζεται ο Επίτροπος Διοίκησης

Διεθνής Συμβάσεις