Ωφελήματα για Άτομα με Αναπηρίες

Το πιο κάτω αρχείο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τις παροχές και τα ωφελήματα τα οποία παρέχονται στα άτομα με νοητική αναπηρία (ΑμεΝΑ), από διάφορες Κρατικές και Ημικρατικές Υπηρεσίες. Δικαιούχοι μπορεί να είναι τα ίδια τα ΑμεΝΑ αλλά και οι Οργανώσεις που λειτουργούν προγράμματα/υπηρεσίες για τα ΑμεΝΑ.

Οι παροχές/ωφελήματα δεν παρέχονται από μόνο ένα Υπουργείο/Τμήμα γι’ αυτό συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες σε ένα αρχείο που να είναι εύκολη η χρήση του και πιο άμεση η ενημέρωση.

Για το κάθε ένα από τα ωφελήματα/παροχές, καταγράφονται πληροφορίες για την αρμόδια υπηρεσία, τους δικαιούχους, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα της κάθε Υπηρεσίας ώστε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί για το κάθε αίτημα.

Πίνακας Ωφελημάτων

Γενικές Πληροφορίες

Υπουργείο Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( www.mlsi.gov.cy )

Α. Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες συστάθηκε την 1/1/2009 και ανάλαβε ως κεντρικός φορέας, τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, με τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων, καθώς και του κοινωνικού εταίρου, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες.

Το όραμα του Τμήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες εφαρμόζει τα ακόλουθα Σχέδια Κοινωνικών Παροχών :

 • Σχέδιο παροχής επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας
 • Σχέδιο παροχής επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα
 • Σχέδιο παροχής επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα
 • Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για προμήθειες τροχοκαθισμάτων στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία
 • Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες για προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων
 • Σχέδιο επιχορήγησης των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες
 • Σχέδιο παροχής τροχοκαθισμάτων με δανεισμό
 • Σχέδιο παροχής τεχνικών μέσων με δανεισμό
 • Επίδομα διακίνηση σε άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα
 • Σχέδιο επιχορήγησης κοινωνικών συνοδών για ενήλικα άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες
 • Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης
 • Σχέδιο για την Παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο
 • Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα ηλικίας 18-70 ετών που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία στα άνω ή/και κάτω άκρα, ή σοβαρή οπτική αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου
 • Σχέδιο ένταξης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Πληροφορίες:

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΤΥΠΑ

Λευκωσία (κεντρικό)

22815015

22482310

Λεμεσός

25729131

25729149

Διεύθυνση επισκέψεων:
Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 67, 2220 Λατσιά, Λευκωσία

Ταχ. Διεύθυνση:
Τ. Θ. 12833, 2253 Λατσιά

Διεύθυνση Κτιρίου:
Αποστόλου Ανδρέα 11, HYPER TOWER, Κατ. 1,
Μέσα Γειτονιά, Πάνθεα,
Τ.Κ. 4007 Λεμεσός

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 70801,3803 Λεμεσός

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
info@dsid.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδα:
www.mlsi.gov.cy/dsid


Β. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στη προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Οι κύριες λειτουργίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για επίτευξη των πιο πάνω στόχων αφορούν:

  • Την διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στη Κυπριακή Δημοκρατία,
  • Την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ένταξη/επανένταξη ληπτών δημοσίου βοηθήματος στη αγορά εργασίας με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωσή τους (υπό εξέλιξη και σε μεταβατικό στάδιο θα μετατεθεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας),
  • Την ενδυνάμωση της οικογένειας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον πολυσύνθετο ρόλο της,
  • Τη στήριξη ατόμων και οικογενειών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα,
  • Την διασφάλιση προστασίας και φροντίδας παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,
  • Την κινητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο,
  • Την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικά ιδρύματα και ανάδοχες οικογένειες σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πληροφορίες:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Διεύθυνση:
Προδρόμου 63,
1468, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22406709
Τηλεομοιότυπο: 22667907
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: central.sws@sws.mlsi.gov.cy


Γ. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στις 10 Ιουλίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) με τίτλο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014», που αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε οικογένεια που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα όσον αφορά άτομα με αναπηρίες πρώην λήπτες δημοσίου βοηθήματος, είναι δικαιούχοι του ΕΕΕ ανεξαρτήτου ηλικίας.

Για να μπορέσει κάποιος να καταστεί δικαιούχος για παροχή ΕΕΕ, θα πρέπει:

 • Το σύνολο της ακίνητης ιδιοκτησίας του ιδίου και της οικογενειακής του μονάδας να μην υπερβαίνει συνολικά τις €100.000 με βάση την εκτίμηση του κτηματολογίου (2013). Από τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένει ο αιτητής και η οικογένεια του, εφόσον το εμβαδό της δεν υπερβαίνει τα 300 τμ. Από τον υπολογισμό της εξαιρείται επίσης ακίνητη ιδιοκτησία επιπρόσθετης αξίας €100.000 όταν ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι μη αξιοποιήσιμη λόγω επιβάρυνσης ή επικαρπίας (υποθήκη –memo).
 • Οι καταθέσεις του αιτητή και των μελών της οικογενειακής του μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των €5.000 συν €1.000 για κάθε προσθετό πρόσωπο που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα. Από τον υπολογισμό των καταθέσεων εξαιρούνται επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία μέχρι και €20.000, τα οποία όμως είναι:
 1. Είτε δεσμευμένα προς εξασφάλιση δανείου (και έγινε πριν τις 11/7/2014)
 2. Είτε επ΄ ονόματι ανήλικων τέκνων (και έγινε πριν τις 11/7/2014)
 3. Είτε αφορούν δάνεια σπουδών και υποτροφίες
 4. Είτε είναι αναγκαία σε άτομο με αναπηρία λόγω της αναπηρίας του
 5. Είτε λόγω του ότι είναι επ΄ ονόματι ανήλικων τέκνων συνέπεια κληροδοτήματος ή λόγω εγκεκριμένων εράνων ή άλλων ιδιαίτερων λόγων
 6. Είτε είναι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με τον υπερήλικα /συνταξιούχο γονέα (και έγινε πριν τις 11/7/2014) και τα χρήματα αποδεδειγμένα είναι του γονέα, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη
 • Το σύνολο της αξίας των μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, ασφαλιστήριων συμβολαίων, εισπρακτέων λογαριασμών και άλλων παρόμοιων στοιχείων, που είναι στην κατοχή των μελών της οικογενειακής μονάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €5.000.
 • Το σύνολο των εισοδημάτων των μελών της οικογενειακής μονάδας, πρέπει να είναι χαμηλότερο από το σύνολο των αναγκών που υπολογίζονται βάση του ΕΕΕ (€480 για τον αιτητή /δικαιούχο, €240 για το /τη σύζυγο και για κάθε μέλος της οικογένειας άνω των 14 ετών, €144 για κάθε μέλος της οικογένειας κάτω των 14 ετών).

Παρέχεται επίσης επίδομα ενοικίου και επίδομα για κάλυψη των τόκων στεγαστικού δανείου (για περισσότερες λεπτομέρειες αποταθείτε στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας).

Με την εφαρμογή του ΕΕΕ, τα άτομα με αναπηρίες διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα.

Όλα τα σχέδια επιδομάτων και χορηγιών προ τα άτομα με αναπηρίες διατηρούνται όπως και πριν.

Επιπλέον τα διάφορα αναπηρικά επιδόματα δεν λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα για σκοπούς ΕΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλέφωνο: 22054054

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@mlsi.gov.cy.

Δ. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Παρέχονται επί μέρους επιδόματα, σύνταξη αναπηρίας, σύνταξη ανικανότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

22401600

Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας

22409710
22409711
22409712
22409787

Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού

25804319

Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας

24805201
24805242

Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου

26821247
26821226
26821225

Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου

23816550

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφόρος Βύρωνος 7
1465 Λευκωσία
Ιστοσελίδα:
www.mlsi.gov.cy/sid


Ε. Τμήμα Εργασίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά καιρούς παρέχει σχέδια παροχής κινήτρων προς εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για διευκόλυνση πρόσληψης ατόμων με αναπηρία. Τα σχέδια αναρτούνται στη πιο κάτω ιστοσελίδα

Πληροφορίες :

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΤΥΠΑ

22400826
22400831

22400809

Email: scrd@dl.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Υπουργείο Υγείας

i. Ιατρική περίθαλψη
Σε όλα τα άτομα με Νοητική Αναπηρία τα οποία είναι λήπτες του ΕΕΕ παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη στη Κύπρο.

ii. Παρέχονται προσθετικά μέλη, αναπηρικά υποδήματα και άλλα σχετικά βοηθήματα

Πληροφορίες :

Γωνία Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17
1448 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22 605 300/301
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: perm.sec@moh.gov.cy

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ( www.moec.gov.cy )

Σύμφωνα με την ψήφιση του νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση τα παιδιά με νοητική αναπηρία φοιτούν στα δημόσια σχολεία όπου τοποθετείται μετά από αξιολόγηση σε ανάλογες δομές. Επεξήγηση των δομών δίδεται σε έκταση στη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κάτω από την ενότητα «Ειδική Εκπαίδευση». Σχετική είναι η δράση της «Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας».

-Ειδική Εκπαίδευση

Kεντρική Yπηρεσία

Επαρχιακά Γραφεία

Τηλέφωνο: 22800913
Τηλεομοιότυπο : 22800660

Λευκωσίας τηλ: 22800894
Λεμεσού τηλ.: 25822054
Λάρνακας /Αμμοχώστου τηλ.: 24821371
Πάφου τηλ.: 26804525

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Λευκωσίας: Τηλέφωνο: 22800806 – τηλεομοιότυπο: 22800863
Λεμεσού: Τηλέφωνο: 25822850 – τηλεομοιότυπο: 25305503
Λάρνακας: Τηλέφωνο: 24821363 – τηλεομοιότυπο: 24813274