Παγκύπριες Συντονιστικές Οργανώσεις

Παγκύπριες Συντονιστικές Οργανώσεις

Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία «ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ»

Ο Σύνδεσμος συστάθηκε το 1983 με βάση τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 με κυριότερο σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική αναπηρία όπως περιλήφθηκαν αργότερα στο Νόμο αρ. 117/89 & 11(Ι)2018..

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι γονείς ή αδέλφια ή κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία. Η εγγραφή μέλους γίνεται ύστερα από αίτηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από όχι λιγότερα από 5 και όχι περισσότερα από 10 μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον καθορίζει η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται κάθε 2 χρόνια.

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι μη κερδοσκοπικές. Οι οικονομική πόροι του Συνδέσμου είναι κυρίως από την εγγραφή και τις συνδρομές των μελών και από έκτακτες δωρεές και κρατική χορηγία.

Στο Σύνδεσμο απευθύνονται πολλές οικογένειες ατόμων με νοητική αναπηρία για να πάρουν στήριξη, πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών τους, καθοδήγηση και ενημέρωση προς επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία με 5 από τα 10 μέλη της και στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) με εκπροσώπηση  στο Κεντρικό Διοικητικό της Συμβούλιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Σύνδεσμος είναι μέλος του Inclusion Europe.

Το γραφείο του Συνδέσμου βρίσκεται στο χώρο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στην οδό 28ης Οκτωβρίου 10 στην Ακρόπολη (Τ.Θ. 23359, 1682 Λευκωσία). Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22311685, ο αριθμός φαξ 22513418 και η ηλεκτρονική διεύθυνση pasygoka@cytanet.com.cy


Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)

Η ΚΥΣΟΑ ιδρύθηκε το έτος 1984 με το όνομα Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου (ΣΟΑΚ), ενώ το έτος 1999 μετονομάστηκε σε Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Αγωνίζεται για την προώθηση νομοθεσίας και διεκδικεί την υλοποίηση πολιτικών πλήρους συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες στην κοινότητα.

Μέλη της ΚΥΣΟΑ είναι εννέα (9) αμιγείς οργανώσεις ατόμων με κινητική, αισθητηριακή, νοητική και πνευματική (ψυχοκοινωνική) αναπηρία και οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους.

Ως ο επίσημα θεσμοθετημένος Κοινωνικός Εταίρος του Κράτους (βάσει του Νόμου Ν.143(Ι)/2006), στα ζητήματα αναπηρίας συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες και τις οργανώσεις τους στο διάλογο με την πολιτεία. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει προτάσεις για την υλοποίηση των δικαιωμάτων τους όπως είναι η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, η καθολική πρόσβαση και γενικότερα ο σχεδιασμός για όλους, καθώς και η παροχή ίσων ευκαιριών, μέσων και διευκολύνσεων στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρίες και του γονικού κινήματος.

Μια από τις κύριες δράσεις της Συνομοσπονδίας είναι η προώθηση και η πλήρης υλοποίηση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες η οποία κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας από τις 27 Ιουλίου 2011, με τρόπο ώστε όλα τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η Σύμβαση αποτελεί το σημαντικότερο, νομικά δεσμευτικό κείμενο στην ιστορία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, αποσαφηνίζει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πολιτική, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ζωή, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας μας.

Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, η ΚΥΣΟΑ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum “EDF”), το οποίο εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάλογο με τα θεσμικά της όργανα. Ως το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία του EDF, η ΚΥΣΟΑ αγωνίζεται να εκπροσωπεί ορθά τα άτομα με αναπηρίες, με άξονα τη φύση και την έκταση των επιπτώσεων και εμποδίων της κάθε αναπηρίας, τόσο διεθνώς, όσο και στην οργανωμένη κοινωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  http://www.kysoa.org.cy

Ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν  Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006 (Ν.143(Ι)/2006) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.143(Ι)2006 σε μορφή Word (38kb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.143(Ι)2006 σε μορφή PDF (48kb))