Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μια από τις αρμοδιότητες /δραστηριότητες της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις άμεσα ενδιαφερόμενες οργανώσεις /φορείς. Η παροχή αυτή συνήθως γίνεται στα πλαίσια διοργάνωσης σεμιναρίων ή παροχής διαλέξεων από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής ή /και με αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Η στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, η κατάρτιση του προσωπικού τους και ο χειρισμός των ατόμων που εξυπηρετούνται αποτελούν τα κύρια θέματα για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό (Βλέπε ενότητα «Σεμινάρια /Διαλέξεις»). Από το 1996 η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) παρείχε πάνω σε συστηματική βάση τεχνική βοήθεια στην εφαρμογή του μοντέλου «Εργοδότηση με Στήριξη» μέχρι το 2010 όπου το ανέλαβε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες .

Εργοδότηση με Στήριξη

Η Εργοδότηση με Στήριξη είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο δίνεται η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρίες να τοποθετηθούν και να παραμείνουν σε απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας. Η προσωπική στήριξη παρέχεται μέσα από τις υπηρεσίες ειδικού καθοδηγητή εργασίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση της κατάλληλης εργασίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες του ατόμου, της εκπαίδευσης του ατόμου στο χώρο εργασίας και γενικά της μακρόχρονης εποπτείας του ατόμου και της επίλυσης οποιονδήποτε προβλημάτων προκύπτουν.

Από τις εμπειρίες των άλλων χωρών που εφαρμόζουν το θεσμό αυτό φαίνεται καθαρά ότι εκτός από τα οικονομικά και κοινωνικά ωφελήματα των ατόμων με αναπηρίες, ο θεσμός εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των εργοδοτών, αφού τα άτομα αυτά αποτελούν υπόδειγμα εργαζομένων. Η σωστή σχέση εργοδοτουμένου-εργοδότη και οι κατάλληλοι όροι απασχόλησης αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία του θεσμού.

Η εφαρμογή του θεσμού της Εργοδότησης με Στήριξη στη Κύπρο άρχισε από το Σεπτέμβριο του 1996. Τα προγράμματα ανάλαβαν εθελοντικές οργανώσεις, με την τεχνική επίβλεψη και καθοδήγηση της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) και από το 2010 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες «Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανώσεων για τη λειτουργία Προγραμμάτων Απασχόλησης με στήριξη».

Δικαιούχοι : Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες που εργοδοτούν καθοδηγητή εργασίας ο οποίος παρέχει στήριξη στα άτομα με σοβαρές αναπηρίες που επιθυμούν να εργοδοτηθούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Παροχή : €13.500 ετησίως ανά Πρόγραμμα.  Στο πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε σχετικό ενημερωτικό φιλμάκι.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θεσμό της Εργοδότησης με Στήριξη δίδονται στο σχετικό βιβλιάριο.

Σφαιρική αξιολόγηση των προγραμμάτων Εργοδότηση με Στήριξη που λειτουργούν κάτω από τις εθελοντικές οργανώσεις δίδεται στην ενότητα «έρευνες /μελέτες». Περίληψη της αξιολόγησης δίδεται στην Ετήσια Έκθεση 2004.