Σκοπός Ίδρυσης

Τα άτομα με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν περιορισμούς στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους κυρίως γιατί δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και δεν έχουν τη σωστή στήριξη ή καθοδήγηση . Γι’ αυτό το 1989 μετά από πιέσεις ομάδας γονέων ατόμων με νοητική αναπηρία, ψηφίστηκε Ειδικός Νόμος, ο Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος 117/89. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε το 2018 με το νόμο 11(Ι)2018 και πλέον αναφέρεται ως Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι του 1989 και 2018.

Η ίδρυση της Επιτροπής προβλέπεται στο άρθρο 5 των πιο πάνω νόμων, με την επωνυμία Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ).

Σκοπός της ΕΠΑΝΑ είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία (ΑμεΝΑ) στην Κύπρο,  μέσα από την εφαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων. Πρωταρχικής σημασίας για την Επιτροπή είναι η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε σε νόμο του κράτους το Μάρτιο του 2011  (Κυρωτικός Νόμος  8(ΙΙΙ)2011).

Ως εκ τούτου η αποστολή της ΕΠΑΝΑ είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των ΑμεΝΑ και η προώθηση ολοκληρωμένων προτάσεων για προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η ικανοποίηση των αναγκών και της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον καθένα αλλά και τις δικές τους απόψεις και επιλογές.

Ενώ το 1989 η φιλοσοφία ήταν η προστασία και φροντίδα των ΑμεΝΑ, σήμερα γίνεται προσπάθεια κατάρριψης των εμποδίων και περιορισμών και η στήριξη των ατόμων για την αυτονομία και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία