Σύνθεση Επιτροπής

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ) είναι ένα δεκαμελές συμβούλιο το οποίο διορίζει ο Υπουργός Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάρκεια 4 ετών. Στο συμβούλιο συμμετέχουν 5 μέλη που υποδεικνύονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, γνωστά ως ιδιώτες και 5 μέλη από τη Δημόσια Υπηρεσία γνωστά ως κρατικά μέλη. Τα δημόσια μέλη προέρχονται από τα Υπουργεία Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) είναι ένα από τα κρατικά μέλη.