Χειρισμός Παραπόνων

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία στη Κύπρο η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) δέχεται προσωπικά ή ομαδικά παράπονα. Τα παράπονα συνήθως υποβάλλονται από τους κηδεμόνες αλλά και από τα ίδια τα άτομα, όπως και από επαγγελματίες που τους στηρίζουν (βλέπε ενότητα «Υποβολή Αιτημάτων /Παραπόνων»). Μετά τη διερεύνηση /εξέταση τους, όταν κριθεί αναγκαίο τα παράπονα παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για διαβούλευση/ επίλυση. Δυστυχώς πολλά παράπονα δεν επιλύονται άμεσα, συχνά η επίλυση τους προϋποθέτει ουσιαστικές αλλαγές σε πολιτικές του κράτους, πράγμα το οποίο είναι χρονοβόρο.

Τα παράπονα συνήθως αφορούν στην:

 • ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και κατ'οίκον στήριξης,
 • ανεπαρκή στήριξη, και παροχή ειδικής αγωγής σε παιδιά που φοιτούν στα κανονικά σχολεία,
 • δυσλειτουργία διοικητικών συμβουλίων σωματείων που λειτουργούν προγράμματα κοινωνικής αποκατάστασης,
 • ύπαρξη σοβαρών οικονομικών αναγκών,
 • ανεπαρκή εργοδότηση στην ανοιχτή αγορά εργασίας και δυσμενείς όρους εργασίας,
 • διαχείριση περιουσίας, έκδοση διαταγμάτων ανικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία
 • κοινωνική αποδοχή ατόμων με νοητική αναπηρία,
 • ανησυχία/ προβληματισμό για το μέλλον των ατόμων που ενηλικιώνονται,
 • ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • ασφάλεια σε χώρους εκπαίδευσης/ εργοδότησης ,
 • αποκλεισμός ατόμων από Ιδρύματα/ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας,
 • αποκοπή/ μείωση /αναθεώρηση του ΕΕΕ,
 • πειθαρχικά προβλήματα και παραβατικότητα ατόμων με νοητική αναπηρία,
 • τηλεοπτική προβολή της οικογενειακής κατάστασης ατόμων με νοητική αναπηρία,
 • σεξουαλική παρενόχληση ατόμων με νοητική αναπηρία,
 • αποϊδρυματοποίηση ατόμων που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας,
 • έλλειψη υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές