Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ), όπως προκύπτουν από το άρθρο 6 του Νόμου 117/89 είναι:

 

( i ) Η καταγραφή όλων των ατόμων με νοητική υστέρηση και η τήρηση Μητρώου με αναφορά στο είδος της αναπηρίας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο με τον ίδιο τον ανάπηρο, την οικογένειά του και την περιουσία του.

( ii ) Η συνεχής παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους και ο καταρτισμός εκθέσεων και εισηγήσεων για την επίλυσή τους.

( iii ) Η παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που λαμβάνονται από τμήματα, λειτουργούς, οργανώσεις και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ατόμων με νοητική υστέρηση.

( iv ) Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την οικονομική δαπάνη την οποία συνεπάγεται η εφαρμογή τους.

( v ) Η τήρηση Μητρώου όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που ασχολούνται με άτομα με νοητική υστέρηση.

( vi ) Η επιθεώρηση και αξιολόγηση, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ιδρυμάτων και χώρων όπ o υ διαμένουν ή εργοδοτούνται άτομα με νοητική υστέρηση και η υποβολή σχετικών εκθέσεων.

( vii ) Η παρακολούθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της διαμονής και γενικά της ευημερίας των ατόμων με νοητική υστέρηση.

( viii ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα άτομα με νοητική υστέρηση και στις οικογένειές τους.

( ix ) Η καθοδήγηση ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε άτομα με νοητική υστέρηση.

( x ) Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα άτομα με νοητική υστέρηση.

( xi ) Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ατόμων με νοητική υστέρηση.