Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 117/89 έχει ιδρυθεί Ταμείο για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου. Στο Ταμείο κατατίθενται συνεισφορές /χορηγίες /κληροδοτήματα προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το Ταμείο διαχειρίζεται η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ). Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου η Επιτροπή εκδίδει Κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σχετικοί Κανονισμοί έχουν γίνει το 1990. Ο ισολογισμός του Ταμείου την 1/1/2009 ήταν €3173.

Τον Μάιο του 2011 ξοδεύτηκε το ποσόν των €3000 για το συνέδριο «Η Δραστηριοποίηση των οικογενειών για την ένταξη και την ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία στη κοινωνία» που έγινε στην Λάρνακα με συνεργασία του Inclusion Europe και του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων.

Εισφορές στο Ταμείο μπορούν να γίνουν με επιταγή στο «Ταμείο Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων», Τ.Θ. 23292 1680 Λευκωσία.