Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 117/89 η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) λειτουργεί Μητρώο Ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική υστέρηση. Στο Μητρώο καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται, τα δημογραφικά στοιχεία των εξυπηρετουμένων καθώς και στοιχεία για το προσωπικό και τον προϋπολογισμό των σχετικών οργανώσεων. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν στην προώθηση αιτημάτων των οργανώσεων και των χρηστών καθώς και στη διαμόρφωση γνώμης σε θέματα γενικότερης πολιτικής όπως είναι η παραχώρηση Κρατικών Χορηγιών και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή δεν επιτρέπουν την ίδρυση νέων Σωματείων /Ιδρυμάτων σχετικών με τη νοητική υστέρηση αν δεν έχουν αρχικά περιληφθεί στο Μητρώο της Επιτροπής.

Το Δεκέμβριο 2006 στο Μητρώο Ιδρυμάτων βρίσκονταν καταχωρημένες 28 σχετικές εθελοντικές οργανώσεις και ένα κρατικό ίδρυμα οι οποίες προσφέρουν τουλάχιστο ένα από τα πιο κάτω προγράμματα:

(i) Συνεχή φροντίδα
( ii ) Ημερήσια φροντίδα
( iii ) Απογευματινή φροντίδα
( iv ) Ειδική αγωγή
( v ) Θεραπείες
( vi ) Σπίτι στην κοινότητα (συνεχή διαμονή)
( vii ) Απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια
( viii ) Απασχόληση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας

Αναλυτική κατάσταση κατά είδος και αριθμό προγραμμάτων που λειτουργούν δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Είδος προγράμματος

Αριθμός προγραμμάτων

Συνεχή φροντίδα

9

Ημερήσια φροντίδα

15

Απογευματινή φροντίδα

3

Ειδική Αγωγή

4

Θεραπείες

8

Σπίτι στην Κοινότητα

9

Απασχόληση σε Προστατευόμενα Εργαστήρια

4

Απασχόληση με Στήριξη στην Ανοικτή Αγορά

8

Σύνολο

57

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση κρατικών χορηγιών γίνεται συνολικά για όλα τα προγράμματα που υποβάλλουν οι εθελοντικές οργανώσεις.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) γίνεται στην «Εγγραφή στα Μητρώα»