Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΜΗΤΡΩΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 117/89 η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) τηρεί Μητρώο Ατόμων με νοητική υστέρηση με απώτερο στόχο τον προγραμματισμό στην παροχή υπηρεσιών από το κράτος ή άλλους φορείς. Στο Μητρώο καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία και οι ανάγκες των ατόμων με νοητική υστέρηση και κατ' επέκταση συναφή ανάγκες που προκύπτουν στην οικογένεια. Οι πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο είναι εμπιστευτικές και συνάδουν με τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου του 2001.

Μετά την περίληψη ατόμου στο Μητρώο, η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού με βάση το οποίο το άτομο με νοητική υστέρηση που αναφέρεται σ' αυτό δικαιούται να ζητήσει όλα τα ωφελήματα ή και υπηρεσίες που παρέχονται κατά καιρούς και κάτω από οποιοδήποτε νόμο σε άτομα με νοητική υστέρηση.

Η περίληψη ατόμου με νοητική υστέρηση στο Μητρώο γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται είτε από το ίδιο το άτομο είτε από ένα από τους γονείς του, ή αν δεν υπάρχουν γονείς από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την κηδεμονία του ατόμου αυτού. Αίτηση για περίληψη στο Μητρώο ατόμων δίδεται στην «Εγγραφή στα Μητρώα»

Δημογραφικά στοιχεία των ατόμων με νοητική υστέρηση που βρίσκονταν καταχωρημένα στο Μητρώο της Επιτροπής το Δεκέμβριο 2010