Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κύριο μέλημα της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) αποτελεί η επισκόπηση της πολιτικής και της πρακτικής που ακολουθείται αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στα άτομα με νοητική υστέρηση στη Κύπρο.
Η αρμοδιότητα αυτή προβάλλεται ξεκάθαρα στα εδάφια β,δ,ια,ιγ του άρθρου 6 του Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου 117/1989

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλες τις σχετικές εθελοντικές οργανώσεις, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και με τα αρμόδια υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις και θέσεις για τροποποίηση /λήψη διορθωτικών μέτρων πάνω στην υφισταμένη πολιτική /πρακτική. Περαιτέρω η Επιτροπή εξετάζει προσωπικά παράπονα, προβαίνει σε διαβούλευση τους και επιδιώκει την επίλυση /προώθηση σχετικών αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατάσταση για την επισκόπηση της πολιτικής στην Κύπρο σ΄ ότι αφορά τη νοητική υστέρηση παρέχεται στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής

Αξιολογώντας τα κενά στην υφιστάμενη πολιτική και πρακτική καθώς και επί μέρους αδυναμίες στην εφαρμογή του Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου 117/89, η Επιτροπή έχει προβεί σε πρόταση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τροποποίηση του υπό αναφορά Νόμου. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου ταξινομούνται σε τρεις βασικούς άξονες και αποσκοπούν

  • στην αναθεώρηση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
  • στην αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας και
  • στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας της Επιτροπής