Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μια από τις αρμοδιότητες /δραστηριότητες της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις άμεσα ενδιαφερόμενες οργανώσεις /φορείς. Η παροχή αυτή συνήθως γίνεται στα πλαίσια διοργάνωσης σεμιναρίων ή παροχής διαλέξεων από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής ή /και με αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Η βιωσιμότητα των εθελοντικών οργανώσεων, η κατάρτιση του προσωπικού τους και ο χειρισμός των ατόμων που εξυπηρετούνται αποτελούν τα κύρια θέματα για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (Βλέπε ενότητα «Σεμινάρια /Διαλέξεις»). Από το 1996 η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) παρέχει πάνω σε συστηματική βάση τεχνική βοήθεια στην εφαρμογή του μοντέλου «Εργοδότηση με Στήριξη».


Εργοδότηση με Στήριξη

Η Εργοδότηση με Στήριξη είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο δίνεται η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρίες να τοποθετηθούν και να παραμείνουν σε απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας. Η προσωπική στήριξη παρέχεται μέσα από τις υπηρεσίες ειδικού καθοδηγητή εργασίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση της κατάλληλης εργασίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες του ατόμου, της εκπαίδευσης του ατόμου στο χώρο εργασίας και γενικά της μακρόχρονης εποπτείας του ατόμου και της επίλυσης οποιονδήποτε προβλημάτων προκύπτουν.

Από τις εμπειρίες των άλλων χωρών που εφαρμόζουν το θεσμό αυτό φαίνεται καθαρά ότι εκτός από τα οικονομικά και κοινωνικά ωφελήματα των ατόμων με αναπηρίες, ο θεσμός εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των εργοδοτών, αφού τα άτομα αυτά αποτελούν υπόδειγμα εργαζομένων. Η σωστή σχέση εργοδοτουμένου-εργοδότη και οι κατάλληλοι όροι απασχόλησης αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία του θεσμού.

Η εφαρμογή του θεσμού της Εργοδότησης με Στήριξη στη Κύπρο άρχισε από το Σεπτέμβριο του 1996. Τα προγράμματα ανάλαβαν εθελοντικές οργανώσεις, με την τεχνική επίβλεψη και καθοδήγηση της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το 70% της χρηματοδότησης προέρχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Το υπόλοιπο των εξόδων λειτουργίας επιβαρύνει την οργάνωση που αναλαμβάνει το πρόγραμμα. Σε κάθε πρόγραμμα προσλαμβάνεται ένας καθοδηγητής εργασίας, που είναι υπεύθυνος για την εργοδότηση περιορισμένου αριθμού ατόμων. Για την καλύτερη προώθηση του θεσμού της εργοδότησης με στήριξη η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων είχε συνεργασία με ευρωπαϊκές οργανώσεις που ήδη εφαρμόζουν με επιτυχία το θεσμό.

Από τον Ιούλιο του 2010 το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανέλαβε εξολοκλήρου τα Προγράμματα της Εργοδότησης με Στήριξη. Ο ρόλος της ΕΠΝΚΑ περιορίστηκε στην επιθεώρηση και εποπτεία των προγραμμάτων.  Η Επιτροπή εφ’ όσον της ζητηθεί μπορεί με την τεχνογνωσία που απέκτησε να βοηθήσει στην αποδοτικότερη λειτουργία των Προγραμμάτων, όπως και στην παροχή τεχνικών συμβουλών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θεσμό της Εργοδότησης με Στήριξη δίδονται στο σχετικό βιβλιάριο

Σφαιρική αξιολόγηση των προγραμμάτων Εργοδότηση με Στήριξη που λειτουργούν κάτω από τις εθελοντικές οργανώσεις δίδεται στην ενότητα «έρευνες /μελέτες». Περίληψη της αξιολόγησης δίδεται στην Ετήσια Έκθεση 2004.