Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα και με τον Νόμο 117/89 άρθρο 16, η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) συντάσσει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα κάθε έτους. Στις εκθέσεις δίδεται σύντομη επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στη Κύπρο αναφορικά με τη νοητική υστέρηση