Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΕΡΕΥΝΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ

Για διαπίστωση /αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση, το επιστημονικό μελετών γίνεται όταν κριθεί αναγκαίο σε εξωτερικούς συμβούλους. Διαχρονικά έχουν γίνει οι πιο κάτω έρευνες /μελέτες:

( ι ) Μελέτη για την πρόληψη της νοητικής καθυστέρησης. Συντάχθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, 1993.

( ii ) Έρευνα για αξιολόγηση του προγράμματος Εργοδότησης με Στήριξη από τους Εργοδότες με τίτλο «Φιλανθρωπία ή όχι». Έγινε από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, 1998. Η έρευνα αυτή παρουσιάστηκε σε συνέδριο του Οργανισμού European Union of Supported Employment το 1999 στην Ιταλία με τίτλο « Charitiy or not » (Φιλανθρωπία ή Όχι)

( iii ) Μελέτες για την εφαρμογή της έγκαιρης (πρώιμης) παρέμβασης στην Κύπρο. Εξωτερικοί σύμβουλοι από τον ευρωπαϊκό οργανισμό Eurlyaid 1999, 2002 και από το Ισραήλ, 1997.

( iv ) Έρευνες για την κατανόηση της νοητικής υστέρησης από μαθητές της Στ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Έγιναν από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. 1998, 2007.

( v ) Έρευνα - σφαιρική αξιολόγηση του προγράμματος Εργοδότησης με Στήριξη. Έγινε από το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, 2004. Περιλαμβάνει τις θέσεις των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων, των οικογενειών, των εθελοντικών οργανώσεων και των καθοδηγητών εργασίας.

( vi )  Μελέτη-   Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο – Περιορισμοί – Προτάσεις 2011

( vii )  Μελέτη για τον ορισμό της Νοητικής Αναπηρίας στα πλαίσια της τροποποίησης του Νόμου 117/89
 

Αντίγραφα των πιο πάνω ερευνών /μελετών μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία της Επιτροπής