Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων (ΠΑΣYΓΟΚΑ)

 

«ΠΑΣΥΓΟΚΑ»

Ο Σύνδεσμος συστάθηκε το 1983 με βάση τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 με κυριότερο σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική καθυστέρηση όπως περιλήφθηκαν αργότερα στο Νόμο αρ. 117/89.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι γονείς ή αδέλφια ή κηδεμόνες ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Η εγγραφή μέλους γίνεται ύστερα από αίτηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από όχι λιγότερα από 5 και όχι περισσότερα από 10 μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον καθορίζει η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται κάθε 2 χρόνια.

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι μη κερδοσκοπικές. Οι οικονομική πόροι του Συνδέσμου είναι κυρίως από την εγγραφή και τις συνδρομές των μελών και από έκτακτες δωρεές.

Στο Σύνδεσμο απευθύνονται όλες οι οικογένειες ατόμων με νοητική υστέρηση για να πάρουν στήριξη, πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών τους, καθοδήγηση και ενημέρωση προς επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων με 5 από τα 10 μέλη της και στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) με 3 μέλη στο Κεντρικό Διοικητικό της Συμβούλιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Σύνδεσμος είναι μέλος του Inclusion Europe.

Το γραφείο του Συνδέσμου βρίσκεται στο χώρο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων στην οδό 28ης Οκτωβρίου 10 στην Ακρόπολη (Τ.Θ. 23359, 1682 Λευκωσία). Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22311685, ο αριθμός φαξ 22513418 και η ηλεκτρονική διεύθυνση  pasygoka@cytanet.com.cyΚυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)


Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων είναι η μοναδική Οργάνωση ομπρέλα στην Κύπρο, που έχει μέλη της όλες τις Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. Η Συνομοσπονδία υπάρχει και λειτουργεί με επιτυχία από το 1984 και παρόλο που στη διάρκεια του χρόνου έχει αλλάξει ονομασία από ΣΟΑΚ (Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου) σε ΚΥΣΟΑ από το 1999 οι στόχοι της παραμένουν οι ίδιοι και συνεχίζει, απλά με τροποποιημένο Καταστατικό, να αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η ΚΥΣΟΑ έχει θεσμοθετηθεί ως ο κοινωνικός εταίρος του Κράτους σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία (Ν.143(Ι)2006 ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006) το Νοέμβριο του 2006 και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του κόσμου των αναπήρων της Κύπρου γιατί πλέον δεν μπορεί κανείς να παραγκωνίσει τα άτομα με αναπηρία αφού αποκτούν λόγο για τον τρόπο ζωής τους και κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις για αυτά χωρίς αυτά. Συγκεκριμένα ο εν λόγω Νόμος υποχρεώνει όλες τις κρατικές και ημικρατικές υπηρεσίες καθώς και όλα τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους, κοινότητες κλπ.) πριν να λάβουν απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε μέτρα που με οποιοδήποτε τρόπο έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με άτομα με αναπηρία, να καλούν εκπρόσωπο της ΚΥΣΟΑ και να διαβουλεύονται μαζί του. Επίσης, με τον ίδιο Νόμο παρέχεται στην ΚΥΣΟΑ κρατική χορηγία στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό για δαπάνες της.

Αποστολή της ΚΥΣΟΑ είναι να αγωνίζεται για την προστασία και την προάσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν. Επιδιώκει την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής και τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην κοινωνία. Πρόσθετα και παράλληλα επιδιώκει και πολλές φορές επιτυγχάνει τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ατόμων με αναπηρία, τα οποία να είναι ικανά για να φέρουν τα άτομα με αναπηρία στο επιδιωκόμενο επίπεδο ίσων ευκαιριών.

Η Συνομοσπονδία, ως η πλέον αντιπροσωπευτική αναπηρική οργάνωση, συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο διάλογο με το Κράτος. Η Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει προτάσεις για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας και η καθολική πρόσβαση.

Σε διεθνές, τώρα, επίπεδο η ΚΥΣΟΑ μετέχει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF - European Disability Forum) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι για τη Συνομοσπονδία να μπορεί να μετέχει στις αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο αυτές επηρεάζουν τη ζωή των μελών της.

Συνοπτικά οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές της ΚΥΣΟΑ, όπως αυτές εξάγονται σφαιρικά από τις επιμέρους επιδιώξεις της και τα πρακτικά του Κεντρικού Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορούν να διατυπωθούν ως ακολούθως:

>Αυτο - εκπροσώπηση: Η Συνομοσπονδία διασφαλίζει οι αποφάσεις να λαμβάνονται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ή τους γονείς τους, σε περίπτωση που τα ίδια τα άτομα δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους.

>Συμμετοχή: Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους να συμμετέχουν πλήρως στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων. Βασική αρχή που τη διέπει: "τίποτα που να αφορά στα άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία".

>Αλληλεγγύη: Η Συνομοσπονδία εργάζεται με στόχο την οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο ενωμένου αναπηρικού κινήματος, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και στα άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

>Εταιρικότητα: Η Συνομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Η σύναψη στενότερων σχέσεων με οργανώσεις που έχουν κοινούς στόχους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προώθηση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων - πληθυσμού.