Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Οι κρατικές υπηρεσίες και τα κρατικά ωφελήματα για τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβανόμενου των ατόμων με νοητική υστέρηση δεν παρέχονται συγκεντρωτικά κάτω από ένα Υπουργείο /Τμήμα αλλά μέσω διαφόρων Τμημάτων του ιδίου ή διαφορετικών Υπουργείων. Συγκεκριμένα υπηρεσίες και ωφελήματα παρέχονται από τα πιο κάτω Τμήματα /Υπουργεία:

•  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( www.mlsi.gov.cy )

Α. Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες συστάθηκε την 1/1/2009 και ανάλαβε ως κεντρικός φορέας, τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, με τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων, καθώς και του κοινωνικού εταίρου, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες.

Το όραμα του Τμήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες εφαρμόζει τα ακόλουθα Σχέδια Κοινωνικών Παροχών :

 • Σχέδιο παροχής επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας
 • Σχέδιο παροχής επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα
 • Σχέδιο παροχής επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα
 • Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για προμήθειες τροχοκαθισμάτων στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία
 • Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες για προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων
 • Σχέδιο επιχορήγησης των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες
 • Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για τα άτομα με αναπηρίες
 • Σχέδιο παροχής τροχοκαθισμάτων με δανεισμό
 • Σχέδιο παροχής τεχνικών μέσων με δανεισμό
 • Έκτακτη βοήθεια μέσω του ταμείου του λαχείου προνοίας

 

Πληροφορίες
Τηλέφωνα:
Φαξ :
22815015
22482310
 
Διεύθυνση επισκέψεων:
Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 67, 2220 Λατσιά, Λευκωσία
 
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Θυρίδα: 12833, 2253 Λατσιά
 

Ιστοσελίδα : www.mlsi.gov.cy/dsid

 

Β. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

i. Δημόσιο (αναπηρικό) Βοήθημα: Παρέχεται σε κάθε άτομο με νοητική υστέρηση ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειας του με την προϋπόθεση ότι το ίδιο το άτομο δεν έχει περιουσία (ακίνητη ή μετρητά). Αν το άτομο εργάζεται τότε το βοήθημα μειώνεται /τερματίζεται αν οι απόλαβές του ξεπερνούν τις €512 μηνιαίως.

Σήμερα το βασικό δημόσιο (αναπηρικό) βοήθημα ανέρχεται στις €452 (για το 2009). Σ΄αυτό δυνατό να προστεθούν επιδόματα για επιπρόσθετες ανάγκες για τις οποίες ο λήπτης προσκομίζει ανάλογη βεβαίωση. Τα επιδόματα αυτά περιγράφονται πιο κάτω:

 • Επίδομα για οδοιπορικά
 • Επίδομα για πανιά μιας χρήσης
 • Μηνιαίο επίδομα προσωπικής άνεσης
 • Επίδομα για δίαιτα λόγω ασθενείας
 • Χορήγημα για θέρμανση μέχρι £60 το χρόνο
 • Επίδομα διημερεύουσας φροντίδας σε χώρους έξω από την κατοικία
 • Οικιακό εξοπλισμό (έπιπλα, ηλεκτρικά είδη)
 • Ανάγκες ένδυσης - υπόδησης
 • Ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλα υπουργεία(π.χ. οπτικοακουστικά μέσα, οδοντοστοιχία κτλ)

ii. Σχέδιο παροχής κοινωνικής αρωγής για βελτίωση των συνθηκών στέγασης: Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε άτομα που είναι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος για την εκτέλεση κτιριακών εργασιών, προσθηκών ή μετατροπών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης τους. Οι αιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα άτομα υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο προς το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο.

iii. Οικονομική βοήθεια για ορθοδοντική θεραπεία: Μετά από ιατρική βεβαίωση και δύο προσφορές από ιδιώτες ειδικούς ορθοδοντικούς οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μπορούν να εγκρίνουν σχετική οικονομική βοήθεια για παιδιά με νοητική υστέρηση

Πληροφορίες:

Kεντρική Yπηρεσία

Επαρχιακά Γραφεία

τηλ.: 22406610

 

Λευκωσίας τηλ.: 22804608

Λεμεσού τηλ.: 25804459

Λάρνακα τηλ.: 24800000 & 24821080

Παραλιμνίου τηλ.: 23742814

Πάφου τηλ.: 26821600

 Γ. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Παρέχονται επί μέρους επιδόματα, σύνταξη αναπηρίας, σύνταξη ανικανότητας

Πληροφορίες:

Κεντρική Υπηρεσία

Επαρχιακά Γραφεία

τηλ.: 22401839

τηλ.: 22401856

τηλ.: 22401845

τηλ.: 22401600

Λευκωσίας τηλ.: 22409730

Λεμεσού τηλ.: 25804302

Λάρνακα τηλ.: 24805223

Παραλιμνίου τηλ.: 23821857

Πάφου τηλ.: 26306233

Πόλης Χρυσοχούς τηλ.: 26321532

Δ. Τμήμα Εργασίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εισάξει δύο σχέδια παροχής κινήτρων προς εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Τα σχέδια συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία με συνεισφορά 50% η κάθε πλευρά. Σκοπός των σχεδίων είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης ανέργων ατόμων με αναπηρία για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, της απασχόλησης τους στον ιδιωτικό τομέα και κατά συνέπεια της υποβοήθησης τους για κοινωνική ένταξη. Τα σχέδια αφορούν παροχές οικονομικής βοήθειας σε εργοδότες για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες και διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας της αναπηρίας ως ακολούθως :  

 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία (ανεξαρτήτως βαθμού) στον ιδιωτικό τομέα.
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με σοβαρή αναπηρία (νοητική, βαριά κινητική, οπτική και ακουστική) στον ιδιωτικό τομέα.

 

 
Πληροφορίες :
Τηλέφωνα :
Φαξ :
22400826
22400831
22400809
  
Ιστοσελίδα : www.mlsi.gov.cy/dl

 

•  Υπουργείο Οικονομικών ( www.mof.gov.cy )

Υπηρεσία χορηγιών και επιδομάτων

Επίδομα Διακίνησης: Παρέχεται μηνιαίο επίδομα σε άτομα με αναπηρία τα οποία εργάζονται, σε ανάπηρους φοιτητές ή μαθητές που φοιτούν με σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση.

 

•  Υπουργείο Υγείας ( www.moh.gov.cy )

i. Ιατρική περίθαλψη
Σε όλα τα άτομα με Νοητική Υστέρηση τα οποία είναι λήπτες αναπηρικού βοηθήματος παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη στη Κύπρο.

ii. Παρέχονται προσθετικά μέλη, αναπηρικά υποδήματα και άλλα σχετικά βοηθήματα

 

•  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ( www.moec.gov.cy )

Σύμφωνα με την ψήφιση του νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση τα παιδιά με νοητική υστέρηση φοιτούν στα δημόσια σχολεία όπου τοποθετείται μετά από αξιολόγηση σε ανάλογες δομές. Επεξηγήση των δομών δίδεται σε έκταση στη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κάτω από την ενότητα «Ειδική Εκπαίδευση». Σχετική είναι η δράση της «Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας».

-Ειδική Εκπαίδευση

Kεντρική Yπηρεσία

Επαρχιακά Γραφεία

τηλ.: 22800914

Φαξ: 22800660

Λευκωσίας τηλ.: 22800894

Λεμεσού τηλ.: 25822054

Λάρνακας /Αμμοχώστου τηλ.: 24821371

Πάφου τηλ.: 26804526

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Λευκωσίας - Τηλ.: 22800740 - Φαξ: 22800863
Λεμεσού - Τηλ.: 25305504 - Φαξ: 25305503
Λάρνακας - Τηλ.: 24821373 - Φαξ: 24821380