Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) είναι ένα δεκαμελές συμβούλιο το οποίο διορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάρκεια 4 ετών. Στο συμβούλιο συμμετέχουν 5 μέλη που υποδεικνύονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων, γνωστά ως ιδιώτες και 5 μέλη από τη Δημόσια Υπηρεσία γνωστά ως κρατικά μέλη. Τα δημόσια μέλη προέρχονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) είναι ένα από τα κρατικά μέλη.